Jegertreningar 2024


JEGERTRENING/JAKTPRØVE 2024

Torsdag 27. juni klokka 18.00. Olav Tiemann og Morten


Søndag 30. juni klokka 13.00. Vegar og Dag Lennart


Torsdag 4. juli klokka 18.00. Olav Tiemann og Ørjan


Torsdag 8. august klokka 18.00 Vegar og Kristoffer


Søndag 11. august klokka 13.00. Berit og Kristoffer


Torsdag 15. august klokka 18.00. Berit og Dag Lennart.

Påmelding innan kokka 19.00 på torsdagar og 14.00 på søndagar.  

Prisar:
15 treningsskot kr. 50,- Jaktprøven kr. 100,- (200 dersom du ikkje er medlem i Hegg Skyttarlag.)
Ammunisjon:  
Treningsskot 6,5,  kr.12,- pr. skot (50 stk kr 600)
Treningsskot 308 og 30-06 (heilmantel) kroner 17,- pr. stk. (kr 340 for 20 skot)
Blyspiss alle typer kroner 30 pr. stk. (600,- pr. 20 stk.) Det kan bli prisauke på skot dersom me går tomme og må bestilla meir.

Betaling med vipps eller kontant.

Jaktprøven skal takast med blyspiss og det er høve til å gjera maksimum 3 forsøk same dagen.

Medlemsskap i Hegg skyttarlag må vere registrert betalt i systemet før ein tek jegerprøven ellers går det som ikkje-medlem og jaktprøven kostar kr. 200,- Medlemsskap betalast til DFS sentralt som sender ut krav til kvar einskild medlem.

Listene kan liggje til siste skyting i tilfelle ein treng oversikt.  
Førstehjelpskoffert og kikkert skal være med til bana og orange vester som ligg på bana skal brukast av banemannskap.

Jegerutvalet

Ekstraordinært årsmøte 13.05.24 kl. 18:00 – 19:30 i matsalen på samfunnshuset

Hegg Skyttarlag står i dag ovenfor an utordring i forhold til engasjement og drift.
På siste årsmøte kom det frem at flere ønsker å trekke seg fra styret.
Deriblant;

 • Leder
 • Nestleder
 • Ungdomsleder
  Med et fremmøte av 75% av styret, og en(1) medlem, var det ingen grunnlag for å
  gjennomføre et valg.
  Hegg Skyttarlag vil derfor avholde et ekstraordinært årsmøte medio April, der det avgjøres
  hva som skjer fremover.
  Dagens Leder (Kjell Arne Neshagen) sitter som leder frem til dette er avholdt.
  Hegg skyttarlag kjem ikke til å arrangere miniatyrskytng, skyteskole eller jeger trening før
  årsmøtet er avholdt, og en ser hva som skjer videre.
  Hegg Skyttarlag ønsker med denne informasjonen å komme i kontakt med medlemmer som
  vil ta styreverv og er engasjerte nok til å ta rekrutteringsarbeid for dei yngre, og som kan føre
  Hegg Skyttarlag si snart 130 år lange historie, videre med drift av anleggene og prøve komme
  opp med nye spennende aktiviteter.
  Ein del av de(e engasjementet / arbeidet bør komme fra foreldre.
  Viss ikke, er det kanskje ikke grunnlag for å opprettholde laget?
  Skulle du ha en interesse for å ta Hegg Skyttarlag femover, ta kontakt med;
 • Kjell Arne Neshagen (Leiar)
  96925749
  kjell-arne@neshagen.no
 • Send en melding på vår facebook side
 • Gard Guttulsrød (Val nemnd)
  Det informeres om at innendørs skytebane, og utendørs bane i kanan er under avtale med
  hegg skyttarlag. Dersom fremtidig drift av Hegg Skyttarlag opphører, eller flyttes til andre
  skyttarlag, er det ingen garanti for at disse vil bli forsatt brukt jfm. Miniatyr skyting,
  jegertreninger, eller annet.
  Med Hilsen
  Hegg Skyttarlag v/leiar Kjell Arne

Hegg Skyttarlag sin fremtid!

Hegg Skyttarlag står i dag ovanfor ei utfordring når det gjeld engasjement og drift. På siste årsmøtet kom det fram at fleire ønskjer å trekkje seg frå styret. Dette gjeld mellom anna:

 • Leder
 • Nestleiar
 • Ungdomsleiar

Med ei oppmøte på 75% av styret og eitt medlem var det ikkje grunnlag for å gjennomføre eit val.

Hegg Skyttarlag vil difor halde eit ekstraordinært årsmøte i midten av april der det skal avgjerast kva som skjer vidare. Dagens leiar (Kjell Arne Neshagen) skal sitje som leiar fram til dette årsmøtet er halde. Hegg Skyttarlag kjem ikkje til å arrangere miniatyrskyting, skyteskule eller jegeropplæring før etter årsmøtet når ein veit kva som skjer vidare.

Hegg Skyttarlag ønskjer med denne informasjonen å kome i kontakt med medlemmer som vil ta på seg styreverv og som er engasjerte nok til å drive rekrutteringsarbeid for dei yngre. Desse personane skal også kunne føre Hegg Skyttarlag si snart 130 år lange historie vidare ved å drive anlegga og kome med nye spennande aktivitetar. Ein del av dette engasjementet bør kome frå foreldra.

Om ikkje, kan det hende at grunnlaget for å halde laget oppe ikkje er til stades.

Om du er interessert i å ta Hegg Skyttarlag vidare, ta gjerne kontakt med:

 • Kjell Arne Neshagen (Leiar)
  • 96925749
  • kjell-arne@neshagen.no
 • Send ein melding til vår Facebook-side
 • Gard Guttulsrød (Valnemnd)

Det vert informert om at innadørs skytebane i kjelleren hjå Dagfinn Tufte, og utadørs bane i kanan, er under avtale med Hegg Skyttarlag.

Dersom framtida til Hegg Skyttarlag blir avvikla eller drifta blir flytta til andre skyttarlag, er det ingen garanti for at desse baneanlegga vil bli halde i drift for miniatyrskyting, jegeropplæring eller liknande aktivitetar.

Med venleg helsing

Hegg Skyttarlag ved leiar Kjell Arne

Eit skyttarlag i Lærdal Kommune

Hegg skyttarlag er vorte kontakta om me er interreserte i å drøfta muligheten for å være med å opprette eit Skyttarlag for heile kommunen.

Me kjem til å ta det opp til drøfting om kva styret meiner om det, men det vil til sist bli ei årsmøte sak med avstemming, der det må tillegges minst 2 / 3 av frammøtte.

Ta ein runde i tankeboksen og møt opp på Årsmøtet, der det vil bli lagt fram meir informasjon, og vær med i avstemmingen.

Årmelding

Hegg Skyttarlag 2023

Me har i år også hatt ein heller laber aktivitet. Kva dette skyldas vil nok være rein gjettning, men ein kan vel med rimelig sikkerhet peike ut eit par områder;

– Borgund er metta med andre aktiviteter.
– Interessen for jakt og våpen er ikkje som den var, og virkar til å trenge tid for å byggas opp igjen.

Ellers har laget hatt seks (6) jeger treningar, som vart godt gjennomført, og med eit godt besøkstal. Det var og ein del skyttarar frå andre lag som ville ta treningen / prøven hjå oss.

På 17 Mai stilte ein opp med ei rifle 22. cal, med laser, der alle kunne prøve seg på ein eller fleire rundar.
Det var ein del yngre som ville skyta, men når dei oppedaga at dei ikkje fekk «premie» for kver skyterunde, falt interessa fort. Det vert ikkje oppservert nokon auke i hverken interesse eller medlems masse.

Det vart og avhelde miniatyr kveldar, anna kver fredag kl. 18:00, med 1, av og til 2, skyttarar. På forespørsel fra Borgund Utvikling, var det gjennomført romjuls skyting, hvor eit barn og ein vaksne kom for å skyta.

Med Helsing
Hegg skyttarlag

Jegerskyting 2023

JEGERTRENING/JAKTPRØVE 2023

Torsdag 6. juli klokka 18.00. Berit og Olav Tiemann.

Søndag 9. juli klokka 13.00. Ole Andre og Berit

Torsdag 13. juli klokka 18.00. Olav Tiemann og Nils Arild

Torsdag 17. august klokka 18.00 Kjell Arne og Vegar

Søndag 20. august klokka 13.00. Kjell Arne og Dag Lennart

Torsdag 24. august klokka 18.00. Ole Andre og Nils Arild

Påmelding innan kokka 19.00 på torsdagar og 14.00 på søndagar.

Prisar:

15 treningsskot kr. 50,- Jaktprøven kr. 100,- (200 dersom du ikkje er medlem i Hegg Skyttarlag.)

Ammunisjon:

Treningsskot 6,5 12 pr. skot (50 stk kr 600)

Treningsskot 308 og 30-06 (heilmantel) kroner 15,- pr. stk. (kr 300 for 20 skot)

Blyspiss alle typer kroner 30 pr. stk. (600,- pr. 20 stk.)

Betaling med vipps eller kontant.

Jaktprøven skal takast med blyspiss og det er høve til å gjera maksimum 3 forsøk same dagen.

Medlemsskap i Hegg skyttarlag må vere registrert betalt i systemet før ein tek jegerprøven ellers går det som ikkje-medlem og jaktprøven kostar kr. 200,- Medlemsskap betalast til DFS sentralt som i år har sendt ut krav til kvar einskild medlem på E-post eller SMS.