Jegerskyting 2023

JEGERTRENING/JAKTPRØVE 2023

Torsdag 6. juli klokka 18.00. Berit og Olav Tiemann.

Søndag 9. juli klokka 13.00. Ole Andre og Berit

Torsdag 13. juli klokka 18.00. Olav Tiemann og Nils Arild

Torsdag 17. august klokka 18.00 Kjell Arne og Vegar

Søndag 20. august klokka 13.00. Kjell Arne og Dag Lennart

Torsdag 24. august klokka 18.00. Ole Andre og Nils Arild

Påmelding innan kokka 19.00 på torsdagar og 14.00 på søndagar.

Prisar:

15 treningsskot kr. 50,- Jaktprøven kr. 100,- (200 dersom du ikkje er medlem i Hegg Skyttarlag.)

Ammunisjon:

Treningsskot 6,5 12 pr. skot (50 stk kr 600)

Treningsskot 308 og 30-06 (heilmantel) kroner 15,- pr. stk. (kr 300 for 20 skot)

Blyspiss alle typer kroner 30 pr. stk. (600,- pr. 20 stk.)

Betaling med vipps eller kontant.

Jaktprøven skal takast med blyspiss og det er høve til å gjera maksimum 3 forsøk same dagen.

Medlemsskap i Hegg skyttarlag må vere registrert betalt i systemet før ein tek jegerprøven ellers går det som ikkje-medlem og jaktprøven kostar kr. 200,- Medlemsskap betalast til DFS sentralt som i år har sendt ut krav til kvar einskild medlem på E-post eller SMS.

Våpenforsikring

Fra nyttår får alle våre medlemmer våpenforsikring

Åtte våpen blir forsikret for kun kr 100 i året fra 1.1.2023. Alle våre medlemmer får dette automatisk som medlemsfordel. I tillegg kan skytterlagene fra nyttår få eksklusiv skytterlagsforsikring som er skreddersydd for skyteanlegg. 

Fra 1. januar 2023 er våpenet ditt forsikret mot uhell hele døgnet, verden rundt. Foto: Tom-Vegard Feltstykket/Norsk Skyttertidende.

Etter ønsker fra våre medlemmer har vi i lengere tid jobbet med en forsikringsordning som vil komme både medlemmer og skytterlag til gode. Norges Skytterstyre har nå vedtatt ordningen, som er i samarbeid med Söderberg & Partners (S&P). Gjennom dette samarbeidet er det Det frivillige Skyttervesen som eier kundeporteføljen, og vi blir således svært sterke på markedet for å fremforhandle gode forsikringer med følgende tre faktorer i fokus: Pris, vilkår og smidig skadeoppgjør. 

Den unike våpenforsikringen som alle medlemmer (de som er 18 år og eldre) i Skyttervesenet automatisk får, gjelder for inntil åtte våpen. Maksverdien pr våpen er på hele kr 30.000, og på kr 100.000 totalt ved én skade. Den dekker uhell og plutselige hendelser; døgnet rundt i hele verden. Egenandelen er på kun kr 1.000. Er du for eksempel uheldig og mister Sauer’n i bakken på feltrunden, eller faller med jaktvåpenet i skogen, dekkes skadene av forsikringen. Prisen for forsikringen er kun kr 100 pr år, og faktureres sammen med medlemskontingenten. Hvis du likevel ikke ønsker denne gullforsikringen må du reservere deg i forkant. Vi kommer innen kort tid tilbake til hvor du kan reservere deg mot våpenforsikringen. 

Fra 1.1.2023 vil vi også tilby egne skytterlagsforsikringer til alle våre skytterlag. Vi har brukt tilbakemeldinger fra dere for å utvikle spesielt gode vilkår, spesialtilpasset lagenes behov, blant annet skytterhus, standplassbygg og elektronisk målmateriell. Skytterlagene sikres svært gode dekninger, som gir trygghet for riktige forsikringer for sitt lag. De fleste vil spare penger i tillegg! 

Alle forsikringene vil gå gjennom «Skyttervesenet Forsikring», som òg vil få et eget forsikringskontor som blir etablert og driftet av S&P. Vi ser også på muligheter for at våre medlemmer kan kjøpe andre gode og rimelige forsikringer gjennom Skyttervesenet Forsikring, som for eksempel bil, hus, reise, innbo osv. Dette vil selvfølgelig bli helt frivillig.

Hvorfor starter vi Skyttervesenet Forsikring?
Først og fremst ønsker vi å tilby våre medlemmer og skytterlag det beste av forsikringer innenfor det særegne i vår organisasjon. Det vil også generere inntekter til Skyttervesenet. Økonomien vår blir stadig strammere, dette fordi vi må ha egne midler i tillegg til de vi får tildelt av Forsvarsdepartementet (FD) gjennom søknad hvert år. For å søke om midler av FD må vi ha konkrete prosjekter, og vi må i tillegg ha en viss andel egenkapital for å i det hele tatt få tilsagn på det vi søker om. Vi er derfor helt avhengig av andre inntekter for å kunne få i overkant av 30 millioner kroner av FD. Midlene vil komme alle i hele Det frivillige Skyttervesen til gode. De vil bli brukt for å avholde kurs og samlinger, Landsskytterstevnet, andre arrangementer, støtte til skyttersamlag osv.

Det frivillige Skyttervesens president, Kari Sofie Brøndbo Fiskum, synes den nye forsikringsordningen er meget god:
– Den sørger for at inntil åtte våpen er godt forsikret hvis uhellet er ute, og prisen er kun 100 kr i året. Flere har kanskje ikke egen forsikring på våpnene, men nå vil dette følge med i medlemskapet så fremt man ikke reserverer seg. Våpenforsikringen blir også en utmerket medlemsfordel som skytterlagene kan reklamere med for å skaffe nye medlemmer, og da tenker jeg spesielt på 30-skuddsskytterne våre. 

Vi mener at denne forsikringen vil være et positivt tilskudd for å dempe kostnader hos skytterne våre. Avtalen vil også sørge for at Det frivillige Skyttervesen får nye frie midler inn som skal brukes på å øke rekruttering og aktivitet i organisasjonen.

https://www.facebook.com/v2.3/plugins/share_button.php?app_id=270678021103893&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df1f317634d26e2%26domain%3Ddfs.no%26is_canvas%3Dfalse%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fdfs.no%252Ff594bce3b2ba0c%26relation%3Dparent.parent&container_width=0&href=https%3A%2F%2Fdfs.no%2Finfo%2Farticle%2Ffra-nyttaar-faar-alle-vaare-medlemmer-vaapenforsikring%3Ffbclid%3DIwAR2tkgUZglcOc8KXuBFxjoGZaEVg8m-N0jyIrz6mIwXB7P1cV0s_QYDFpRk&locale=en_US&sdk=joey&type=button_count

Medlemskontigent

Medlemskontingent for 2023 – Det frivillige Skyttervesen
Du har nå mottatt medlemskontingent for 2023 i det skytterlaget som er oppgitt i
SMS-en.
Medlemskortet ditt finner du ved å logge inn på Mitt-DFS. Der vil siste
innbetalingsdato være påført medlemskortet når innbetalingen er registrert i det sentrale
medlemssystemet.
På mittdfs.no kan du logge inn på Mitt-DFS med Skytter-ID (se oppe til høyre). Har du ikke
logget inn tidligere er passord=postnummer.
Formålsparagraf DFS:
§ 1-1: Det frivillige Skyttervesens formål er å fremme god våpenkultur og praktiske
skyteferdigheter, samt sikre tilgang til en desentralisert skytebanestruktur, til nytte for
Forsvaret og samfunnet for øvrig.
VÅPENFORSIKRING FOR ALLE
Det frivillige Skyttervesen har fremforhandlet en helt ny og unik forsikring for deg.
Forsikringen får du automatisk i medlemskapet for kun 100 kroner i året. Utrolig mye
forsikring for pengene!
• Markedets aller beste våpenforsikring til ekstremt lav pris: kun 100 kroner i året.
• Inntil 8 våpen er forsikret for alle plutselige og uforutsette skader.
• 30.000 kroner per våpen, maks 100.000 per skade.
• Våpnene du eier (inntil 8) er automatisk forsikret. Serienummeret trengs bare ved
skade.
• Egenandel ved skade: kun kr 1.000 per våpen.
• Forsikringen gjelder hele døgnet i hele verden (inntil 45 dager utenlands).
Disse våpentypene dekkes: Alle langvåpen, rifler og hagler, med optikk og lyddemper, som
etter norsk lov er tillatt til jakt, konkurranse eller baneskyting. Håndvåpen og helautomatiske
våpen dekkes ikke.
Les mer om Våpenforsikring For Alle her: www.skyttervesenetforsikring.no
Forsikringsbevis
For deg som betaler våpenforsikringen, finner du forsikringsbeviset ditt på min side i MittDFS: mittdfs.no/personalia/forsikringsbevis
Ønsker du ikke våpenforsikringen?
Hvis du ikke betaler, er du ikke forsikret. For å unngå purringer må du i tillegg reservere deg
på min side i Mitt-DFS: mittdfs.no/personalia/medlemskap
Får du ikke logget inn, eller trenger du hjelp til reservasjon? Ta kontakt med skytterlaget ditt.
Kontaktinformasjon finner du ved å søke opp skytterlaget her: skytebaneguide.no
NB! Forsikringen gjelder fra 1.1.2023 eller senere innmelding, forutsatt at kontingent og
forsikringspremie er betalt innen betalingsfristen. Ved utmelding, eller ved å ikke betale
kommende kontingenter og forsikringspremier, opphører samtidig våpenforsikringen fra
tidspunktet utmeldingen fant sted eller fra 31.12 det året du sist betalte både kontingent o

LDK

INNBYDING TIL LANDSDELSKRETSSTEMNET BANE/FELT 2022
Skyttarlaga Hyllestad, Dale, Førde, Holsen, Jølster og Gaular vil med dette få invitere skyttarar frå
Sogn og Fjordane til Landsdelskretsstemna bane og felt 17.-19 juni 2022. Baneskytinga vert arrangert
på Førde si bane i Kråkenesmarka. Feltskyting vert på Gaular sitt feltanlegg på Sande.
Baneskytinga vil verte gjennomført med innleiande skyting lørdag 18.juni og finalar søndag
19.juni.Søndag vert det samlagsskyting før finalane.
Feltskytinga vil verte gjennomført med innleiande skyting fredag 17.juni og lørdag 18.juni.
Det vert finalar ettermiddag/kveld lørdag 18.juni
Arrangørlaga forbeheld seg retten å skyte i forkant av stemnet.
Program feltskyting:
Klasse 2-5, V55, EJ: 30 skot hovudskyting. 12 skot finale
Klasse 1, Åpen, AG3, HK416, KIK: 30 skot hovudskyting.
R, ER, J, V65, V73: 30 skot hovudskyting. 12 skot finale
NV 30 skot hovudskyting på finfelt.
Det vert innskyting 100m både på fin- og grovfelt ved start på feltrunde. Ingen premiering.
Det vert ikkje arrangert stang og felthurtigskyting.
Figurar og avstandar vert lagt ut på Sunnfjord Skyttarsamlag si heimeside før stemnestart.
Program baneskyting:
Klasse 2-5, V55: 25 skot hovudskyting. Finale 10 skot omgang.
Klasse 1, Åpen, AG3, HK416, KIK: 25 skot hovudskyting.
R, ER, J, EJ, V65 og V73: 25 skot hovudskyting. Finale 10 skot omgang
NV 25 skot hovudskyting
Samlagsskyting.
Senior (Klasse 3-5/EJ), veteran og ungdom. Maks 2 lag pr. samlag, i tillegg til eit U23 lag i Klasse
3-5/EJ. Påmelding av lag innan 17.juni på e-post til dale@skytterlag.no. Vi set pris på at innskotet for
samlagsskyting, kr.100,- pr.lag, vert betalt inn på førehand til ktn. 3741.20.41373 merk innbetaling
med lagskyting og kva lag det gjeld.
Innskot bane:
Klasse 1-5, Veteran, Å, AG3, HK416, KIK kr 200,- (arr.avg. kr 80,- premie kr 80,- og medalje kr 40,-)
R, ER, J, EJ og NV kr 80,- (arr.avg. kr 40,- premie kr 40,-)
Samlagskyting, alle klassar, pr.lag kr 100,- (arr.avg.kr 50,- premie kr 50,-)
Innskot felt:
Klasse 1-5, Veteran, Å, AG3, HK416, KIK kr 200,- (arr.avg. kr 80,- premie kr 80,- og medalje kr 40,-)
R, ER, J, EJ og NV kr 80,- (arr.avg. kr 40,- premie kr 40,-)
Betaling ved frammøte på bana seinast 30 min før skytetid.
Det er ikkje bankterminal verken i Kråkenesmarka eller i Gaular. Kontant betaling eller vipps.
Påmelding:
Påmelding på Mitt DFS på Landsdelskretsstemna Bane og Landsdelskretsstemna Felt er open frå
22.mai til14.juni. Det er elles høve til påmelding på ledige plasser på banene under stemna.
For påmelding minner vi om køyretid mellom bane og felt ca 35 min. Feltrunda tek om lag ein time
bade for grov- og finfelt.
Premiering:
Medaljer og premiering i samsvar med DFS sitt reglement og kretsen sine statutter. Medaljar og
stjerner på meisterskap. Vandrepokalar på samlagsskytinga. Det vert gåvepremiar på innleiande
skyting. Vi håpar alle kan bidra med ein slant, det kan betalast til ktn. 3741.20.41373 og merkast med
gåvepremie og lagsnamn.
Servering: Det vil vera kioskservering på begge banene.
Resultat og stemneoppgjer vert lasta opp på DFS sine resultatsider.
Livevisning, oppdaterte resultat, feltavstandar, med meir, vert å finna på heimesida til Sunnfjord
skyttarsamlag https://dfsgrasrot.no/sunnfjord-skyttarsamlag
Kontaktperson bane: Bjørn Kjønås tlf. 95817530
Kontaktperson felt: Ole Jørgen Grytten tlf. 97712026
VELKOMNE TIL LANDSDELSKRETSSTEMNA 2022 I SUNNFJORD
På vegne av skyttarlaga Hyllestad, Dale, Førde, Holsen, Jølster og Gaular
Kjell Kjosaas
Dale skyttarla

Årsmelding 2021

Årsmelding Hegg skyttarlag 2021Styret: Olav Tiemann Hegg, (leiar og kasserar), Ole Andre Voldum, (nestleiar), Nils Arild Neshagen, (ungdomsutvalg)(NY), Berit Brøyn,(leiar jegerutvalg), Vegard Dalland,( jegerutvalg), og Dag Lennart Anderson.(NY)

Vara: Knut Maristuen og Gard Guttulsrød.

Revisorar: Ole Magne Skårheim og Dagfinn Tufte.

Det er halde to styremøte, samt ein del dialog via lukka datagruppe.


Året har vore sterkt redusert når det gjeld aktivitet. Dette skuldast fleire ting, men koronasituasjoen er nok ein hovedgrunn…spesielt når det gjeld innesesongen med skyteskule og miniatyrtrening.

Hegg Skyttarlag vart sponsa med kr 40 000,- hjå Oskar Brugrand AS. Desse midlane er bukt til skiveheisar og nye miljøkulefangarar på miniatyrbana. Dei nye kulefangarane tek imot kula bakom skivene på ein sikker måte, utan at det blir “virvla” opp mykje støv. Sjølv om me har vifteavtrekk, vil dette føre til betre innemiljø. …så nok ein takk til Oskar Brugrand AS.

Me halde 6 jaktprøveskytingar, der mange fekk skyte opp til jaktprøven, samt trene litt utanom.

Me hadde deltakarar på Fylkesmesterskap (LDKS) i bane og feltskyting i Nordfjord, og Sara-Sofie kunne reise heim som Fylkesmeister i feltskyting klass ER.
Me hadde òg deltakarar på Hallingstemnene og stemner i Valdres, samt samlagsstemna baneskyting.

Den 25-26 september vart det arrangert NM i skogsløp med skyting på Leikanger. Der vart det tre medaljar til Hegg skyttarlag, to gull og ein sølv.

Sara-Sofie tok sølv på Normaldistanse kl ER jenter, og Olav Tiemann vart Norgesmester på både sprint og normaldistanse klasse V55.

Me tek også med at Jon-Hermann vart Europamester i rifleskyting 3 x 40 skot rifle 50m i Osijek, Kroatia i mai, og nr 4 i finalen på 3 x 40 skot rifle 50m, i dei Olympiske leikar i Tokyo. (Dette er øvelsar som ikkje ligg under DFS, men til Norges Skyttarforbund.) Gratulerar!!Det nærmar seg årsmøte, og ein gjengangar i fleire år er at det er vanskeleg å få nokon til ta på seg leiarvervet.

Underteikna har teke leiarvervet i snart 20 år tilsaman, og har hatt ynskje om å sleppe til nye og etterlengta krefter i fleire år,… utan hell.

Håpar valnemda vil lukkast i år!Årsmøte blir halde torsdag 28 oktober i kommunehuset på Steinklepp kl 19oo. (Eiga innkalling m/sakliste kjem.)

Laget har pr oktober 57 medlemmar.

26/10-21

Olav Tiemann Hegg
Leiar.

Årsmøte Hegg Skyttarlag 2021

Årsmøte Hegg skyttarlag 2021.

Torsdag 28 oktober 2021 kl 19.00 Stad:Kommunehuset Steinklepp.

1. Godkjenning av innkalling.

2. Årsmelding.

3. Rekneskap.

4. Aktivitetar 2021/2022.

5. Bruk av midlar 2021/2022.

6. Innkomne saker.

7. Val.

Evt. saker må leverast leiar innan dagen før møtet.

Kaffi og twist.

Velkomen til alle.

Hegg Skyttarlag.

Jon-Hermann utteken til OL.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4325027240861761&id=128049887226205

Fem skyttere tatt ut til OL

15. JUNI 2021/I FORSIDEFRA FORBUNDETKONKURRANSERNYHETER /AV NSF

Olympiatoppen har tirsdag tatt ut fem skyttere til OL i Tokyo. Skeetskytter Erik Watndal og rifleskytterne Jeanette Hegg Duestad, Jenny Stene, Jon-Hermann Hegg og Henrik Larsen skal representere Norge på skytebanene i OL 2021. 

– Det er ingen hemmelighet at OL-uttaket ble svært krevende og vi har lagt ned et omfattende arbeid for å sikre et rettferdig og sportslig riktig uttak av skytterne. Vi gratulerer de OL-uttatte med muligheten for å prestere på den aller største arenaen og vet at de går noen hektiske og spennende uker i vente, sier sportssjef Tor Idar Aune.

Til OL 17 år etter
– Mitt mål siden comebacket i 2017 har hele tiden vært OL i Tokyo og jeg er rett og slett  stolt av at jeg har klart å komme dit. Nå skal jeg gjøre maksimale forberedelser de neste ukene for å kunne levere mitt beste i Japan, sier Erik Watndal. 41-åringen fra Moss er superveteranen på OL-laget og deltar for andre gang i de olympiske leker. I 2004 ble han nummer åtte i OL-finalen på skeet.

– Erik har trent veldig godt de siste årene og har nivået inne. Han vet hva som trengs for å hevde seg internasjonalt,  men det gjør stort sett alle som stiller på standplass i OL. Detaljer blir avgjørende og vi skal bruke tida godt fram mot OL for å jobbe fram den kvaliteten som trengs. Jeg vil si Erik er en outsider til kamp om finaleplass i OL og ser fram til OL, sier landslagstrener i skeet, Ole Henrik Gusland.

Ung rifletropp
Ingen av de norske rifleskytterne har deltatt tidligere i OL. Norge sender en ung tropp skyttere til Tokyo for å kjempe i de fem rifleøvelsene.

– Dette er utøvere på 22 og 23 år som fortsatt er i utvikling mot verdenstoppen, så vi skal ikke ha de største forventinger. Men hvis alt flyter som det skal, så kan vi fort kjempe om finaleplasser i OL. De har lagt ned et imponerende arbeid i koronaperioden og jeg gleder meg til å følge dem til Tokyo, sier landslagstrener i rifle, Espen Berg-Knutsen.

– Jeg er veldig glad og takknemlig for å være en del av OL troppen. Alle på laget har lagt ned en stor jobb mot denne sommeren, og jeg gleder meg til å kjenne på masse trøkk og høste mengder av ny erfaring i Tokyo, sier Jeanette Hegg Duestad, som vant EM-bronse på 50 meter helmatch i mai.

– Jeg er stolt og ydmyk, men mest av alt gleder jeg meg til å skyte OL, sier Jenny Stene, som er europarekordholder på 10 meter luftrifle og verdensrekordholder på 50 meter helmatch.

– Jeg er veldig glad og stolt over å ha blitt tatt ut til OL, men jeg føler også med de andre på laget som ikke får denne muligheten. Vi er et veldig godt lag og vi skulle gjerne hatt med flere norske skyttere til Tokyo. Jeg gleder meg uansett til å representere Norge, sier Jon-Hermann Hegg, som vant overraskende EM-gull på 50 meter helmatch i mai.

– Jeg er veldig stolt og ydmyk for at jeg får denne muligheten til å representere landet mitt i OL. Det blir en spennende begivenhet, som jeg aldri hadde hatt mulighet til å oppleve uten det laget jeg er en del av nå, sier Henrik Larsen, som sikret norsk dobbeltseier i EM med sølvmedalje bak Jon-Hermann Hegg.

Øvelser: 

Skeet menn 

Erik Watndal

10 meter luftrifle kvinner 

Jeanette Hegg Duestad

Jenny Stene

10 meter luftrifle menn 

Henrik Larsen

Jon-Hermann Hegg

10 meter luftrifle mixed team 

Jeanette Hegg Duestad og Henrik Larsen

Jon-Hermann Hegg og Jenny Stene

50 meter helmatch kvinner 

Jeanette Hegg Duestad

Jenny Stene

50 meter helmatch menn 

Henrik Larsen

Jon-Hermann Hegg

Reserver :
Jørgen Engen (skeet), Simon Kolstad Claussen og Katrine Lund (rifle) er alle tre innstilt som reserver for OL.

Krevende OL-uttak
Få internasjonale stevner de siste to sesongene på grunn av korona har gitt et tynnere grunnlag for vurdering av hvilke skyttere som skal til OL. Men vedtatte uttakskriterier er uansett lagt til grunn for uttaket. Det ble til slutt en krevende prosess da det skjedde mye de siste ukene før sportssjefs innstilling ble godkjent av Toppidrettskomiteen og sendt videre til Olympiatoppen.

Selve innstillingen er svært omfattende og vi har vektlagt at uttak skal være rettferdig og sportslig riktig i henhold til oppgitte uttakskriterier. Her er kort redegjørelse fra sportssjef Tor Idar Aune for vurderingene i de enkelte øvelser.

Skeet menn
Erik Watndal har vært vår beste skeetskytter helt siden han vant EM-sølv og VM-sølv i 2018. Jørgen Engen har vist svært god form i vår, var beste norske skytter med 10.plass i EM og ga Erik god kamp om OL-plassen helt på tampen. Men vi er sikre på at Erik fortsatt er vårt sterkeste kort og den norske skeetskytter med størst mulighet for å lykkes i OL.

Rifle kvinner
Litt lik situasjon som i skeet menn. Jeanette Hegg Duestad og Jenny Stene har siste to sesonger vært våre to antatt beste skyttere på både 10 og 50 meter, med Katrine Lund nesten helt opp på siden av disse to på 50 meter. Men Katrine leverte godt både på trening før og i selve konkurransene på både 10 og 50 meter i EM og skjøt seg nesten helt til OL. Vår vurdering er likevel at Jeanette og Jenny fortsatt er våre to beste kvinnelige rifleskyttere med internasjonal kvalitet og reelle finalemuligheter på både 10 og 50 meter.

Rifle menn
Henrik Larsen har vist internasjonal kvalitet på både 10 og 50 meter, senest med finaleplasser og medaljer i EM. I kamp om den andre plassen ble først de tre andre OL-aktuelle Endre Hagelund, Jon-Hermann Hegg og Simon Kolstad Claussen vurdert på 10 meter. Ingen av disse kan bevise internasjonal kvalitet tilsvarende reell finalemulighet i OL. Målt opp mot kvaliteten de to sistnevnte har på 50 meter ble det vurdert at den andre plassen skulle gå til den utøver med best mulighet til å prestere på 50 meter.

Simon var i 2019 verdens beste skytter på 50 meter helmatch kvalifisering med blant annet tre av fire mulige finaler i World Cup. Jon-Hermann Hegg har vunnet EM-gull 2021 og EM-bronse 2019 i de to siste internasjonale konkurransene Norge har deltatt i på denne øvelsen.

Det viktigste spørsmålet å stille var da om begge anses som skyttere med høy internasjonal kvalitet og som reelle finalekandidater til OL. Dette var et krevende spørsmål å svare på. Vi har vurdert at begge skyttere er det, og ut i fra det valgt at Jon-Hermann skal skyte i OL fordi han har vist bedre evne til å mestre finaler og situasjoner med høyt press.

Vår vurdering blir dermed at Henrik Larsen og Jon-Hermann Hegg er de to norske mannlige rifleskyttere med størst mulighet til å lykkes i OL.

Jegertreningar 2021

Jegertreningar 2021

Grunna årets situasjon med covid 19 Blir det berre krav om  prøven for å minske trafikken på skytebanen. Dvs dei 30 pålagte trenings skudda går vekk. Men me i skytterlaget anbefaler nokon treningsskudd.

NB: Ta med eige liggeunderlag elle teppe.

Datoane for jegertreningane blir:

Torsdag 08.juli kl.18:00 Vegar og Berit

Søndag 11.juni kl.13:00 Vegar og Ole Andre

Torsdag 22.Juli kl.18:00 Olav T og Dag Lennart

Søndag 25. Juli kl.13:00 Gard og Ole Andre

Torsdag 5 August kl18:00 Olav T og Berit

Søndag 8 August kl13:00 Nils-Arild og Dag lennart

Påmelding innan kl.19 på torsdag og kl.14 på søndagar.

Styremedlem sitt ute og tar påmelding, betaling og administrerer køen.

Prisar:

15 stk treningsskot 50kr

Jegerprøven og nokre treningsskot kr150,-

Medlemskort kr 100,- (50kr for barn t.o.m junior)

Alle treningsskot (heilmantel) kr 10,-pr skot (200kr for 20 og 500kr for 50)

Blyspiss alle typar kr. 25,-pr skot (500kr for 20)

Rekruttamunisjon kr. 8.pr stk (160 for 20 og 400 for 50)

Jegerprøven skal takast med blyspiss og det er høve til og gjera maksimun 3 forsøk pr.dag. Betaling i år er helst med vipps, og banen skal vaskast med antibac mellom kvar skyttar. Det er tatt i bruk kammerflagg, for og auke sikkerheten på bana.

Førstehjelpskoffert og kikkert skal vera med til bana og orange vestar som ligg på bana skal brukast av banemanskapet.

Jegerutvalet

Europamester!!!

(kopi av fb. utlegg Kisen msl)

GULLET ER SIKRET! Hjertet begynner heldigvis å gå saktere 🙂 Dobbelseier i EM til Jon-Hermann og Henrik med Simon på sjuendeplass! Det var en utrolig finale og Jon-Hermann Hegg klarte å holde hodet kaldt helt inn. En utrolig prestasjon av 21-åringen som er fra Hegg, Borgund, men har nå bodd på Borgen tre år. Jon-Hermann begynte med skyting i Hegg Skytterlag og utmerket seg med masse seire i ungdomsklassene i DFS. Det var naturlig at han kom seg til Kongsvinger og NTG for videregående. Han ble medlem i Kisen i 2016 og når gymnaset var avsluttet ble det hybeltilværelse på Borgen sammen med Aleksander Teisrud før leilighet på Borgen ble kjøpt. Som så mange andre toppskyttere har han kort gangavstand til Alfhallen for trening og matching. Vi gratulerer med seieren. Bronse i 2019 og gull nå, sier ikke mer 🙂
Bilde : ISSF

Jegerprøve 2021

05 Mai 2021

Kravene til skyteprøven for storviltjegere er nå bestemt. Her er reglene som gjelder i 2021.

Tekst og foto: Tom-Vegard Feltstykket

Til fjorårets jakt fikk storviltjegere fritak for kravet om skyteprøve. Dette på grunn av vanskeligheter med å gjennomføre prøven med gjeldende smittevernrestriksjoner. Miljødirektoratet varslet tidligere i år at de ikke tok sikte på å videreføre dette fritaket i inneværende jaktår.

Imidlertid blir det ikke helt som normalår heller for 2021/2022-jaktsesongen. På grunn av smittevernrestriksjoner vil det i 2021/2022 kun være krav om å ta siste del av skyteprøven for storviltjegere med 5 skudd mot dyrefigur.

Vil frigjøre kapasitet

Skyteprøven består i utgangspunktet av en del med 30 obligatoriske skudd og en del med 5 skudd mot dyrefigur. Miljødirektoratet har nå avgjort at i jaktåret 2021/2022 vil det kun bli krav om at siste del gjennomføres.

– Med regjeringens plan for gradvis gjenåpning av samfunnet vil det fortsatt være nasjonale og lokale smitteverntiltak i perioden skyteprøven skal gjennomføres. Vår vurdering er at en begrenset skyteprøve vil frigjøre kapasitet på skytebanene og være den beste løsningen for å sikre at jegere får kontrollert våpen og ammunisjon før jakta, samt at vi sikrer nødvendige skyteferdigheter, uttaler Miljødirektoratet.

Fritaket fra kravet om 30 obligatoriske skudd reduserer behovet for oppmøte på skytebanene, da det ikke vil være pålagt å møte på skytebanen to ganger for å gjennomføre skyteprøven.

– Miljødirektoratet har hatt dialog med skyteprøvearrangørene DFS og NJFF, og mener det vil være mulig å avlegge den reduserte skyteprøven for alle.

Sølvmerke i elgskyting og bestått skyteprøve for bjørnejegere godkjennes som skyteprøve og disse er også fritatt kravet om 30 obligatoriske skudd.

Viktig

Ettersom mange storviltjegere ikke har avlagt skyteprøven siden 2019 har det vært viktig for Miljødirektoratet å finne en løsning for inneværende jaktår.

– Med den situasjonen vi er i mener vi gjennomføring av siste del av skyteprøven er den beste måten å ivareta hensynet til sikkerhet og dyrevelferd i storviltjakta. Selv om det gis fritak for 30 obligatoriske skudd i selve skyteprøven, oppfordrer vi jegere til å besøke skytebanene og trene der dette er mulig, sier direktoratet.

For å spre besøket på banene over tid, oppfordres arrangørene til å starte skytingen så snart dette er mulig innenfor gjeldende smitteverntiltak