Hegg Skyttarlag sin fremtid!

Hegg Skyttarlag står i dag ovanfor ei utfordring når det gjeld engasjement og drift. På siste årsmøtet kom det fram at fleire ønskjer å trekkje seg frå styret. Dette gjeld mellom anna:

 • Leder
 • Nestleiar
 • Ungdomsleiar

Med ei oppmøte på 75% av styret og eitt medlem var det ikkje grunnlag for å gjennomføre eit val.

Hegg Skyttarlag vil difor halde eit ekstraordinært årsmøte i midten av april der det skal avgjerast kva som skjer vidare. Dagens leiar (Kjell Arne Neshagen) skal sitje som leiar fram til dette årsmøtet er halde. Hegg Skyttarlag kjem ikkje til å arrangere miniatyrskyting, skyteskule eller jegeropplæring før etter årsmøtet når ein veit kva som skjer vidare.

Hegg Skyttarlag ønskjer med denne informasjonen å kome i kontakt med medlemmer som vil ta på seg styreverv og som er engasjerte nok til å drive rekrutteringsarbeid for dei yngre. Desse personane skal også kunne føre Hegg Skyttarlag si snart 130 år lange historie vidare ved å drive anlegga og kome med nye spennande aktivitetar. Ein del av dette engasjementet bør kome frå foreldra.

Om ikkje, kan det hende at grunnlaget for å halde laget oppe ikkje er til stades.

Om du er interessert i å ta Hegg Skyttarlag vidare, ta gjerne kontakt med:

 • Kjell Arne Neshagen (Leiar)
  • 96925749
  • kjell-arne@neshagen.no
 • Send ein melding til vår Facebook-side
 • Gard Guttulsrød (Valnemnd)

Det vert informert om at innadørs skytebane i kjelleren hjå Dagfinn Tufte, og utadørs bane i kanan, er under avtale med Hegg Skyttarlag.

Dersom framtida til Hegg Skyttarlag blir avvikla eller drifta blir flytta til andre skyttarlag, er det ingen garanti for at desse baneanlegga vil bli halde i drift for miniatyrskyting, jegeropplæring eller liknande aktivitetar.

Med venleg helsing

Hegg Skyttarlag ved leiar Kjell Arne

Eit skyttarlag i Lærdal Kommune

Hegg skyttarlag er vorte kontakta om me er interreserte i å drøfta muligheten for å være med å opprette eit Skyttarlag for heile kommunen.

Me kjem til å ta det opp til drøfting om kva styret meiner om det, men det vil til sist bli ei årsmøte sak med avstemming, der det må tillegges minst 2 / 3 av frammøtte.

Ta ein runde i tankeboksen og møt opp på Årsmøtet, der det vil bli lagt fram meir informasjon, og vær med i avstemmingen.

Årmelding

Hegg Skyttarlag 2023

Me har i år også hatt ein heller laber aktivitet. Kva dette skyldas vil nok være rein gjettning, men ein kan vel med rimelig sikkerhet peike ut eit par områder;

– Borgund er metta med andre aktiviteter.
– Interessen for jakt og våpen er ikkje som den var, og virkar til å trenge tid for å byggas opp igjen.

Ellers har laget hatt seks (6) jeger treningar, som vart godt gjennomført, og med eit godt besøkstal. Det var og ein del skyttarar frå andre lag som ville ta treningen / prøven hjå oss.

På 17 Mai stilte ein opp med ei rifle 22. cal, med laser, der alle kunne prøve seg på ein eller fleire rundar.
Det var ein del yngre som ville skyta, men når dei oppedaga at dei ikkje fekk «premie» for kver skyterunde, falt interessa fort. Det vert ikkje oppservert nokon auke i hverken interesse eller medlems masse.

Det vart og avhelde miniatyr kveldar, anna kver fredag kl. 18:00, med 1, av og til 2, skyttarar. På forespørsel fra Borgund Utvikling, var det gjennomført romjuls skyting, hvor eit barn og ein vaksne kom for å skyta.

Med Helsing
Hegg skyttarlag

Jegerskyting 2023

JEGERTRENING/JAKTPRØVE 2023

Torsdag 6. juli klokka 18.00. Berit og Olav Tiemann.

Søndag 9. juli klokka 13.00. Ole Andre og Berit

Torsdag 13. juli klokka 18.00. Olav Tiemann og Nils Arild

Torsdag 17. august klokka 18.00 Kjell Arne og Vegar

Søndag 20. august klokka 13.00. Kjell Arne og Dag Lennart

Torsdag 24. august klokka 18.00. Ole Andre og Nils Arild

Påmelding innan kokka 19.00 på torsdagar og 14.00 på søndagar.

Prisar:

15 treningsskot kr. 50,- Jaktprøven kr. 100,- (200 dersom du ikkje er medlem i Hegg Skyttarlag.)

Ammunisjon:

Treningsskot 6,5 12 pr. skot (50 stk kr 600)

Treningsskot 308 og 30-06 (heilmantel) kroner 15,- pr. stk. (kr 300 for 20 skot)

Blyspiss alle typer kroner 30 pr. stk. (600,- pr. 20 stk.)

Betaling med vipps eller kontant.

Jaktprøven skal takast med blyspiss og det er høve til å gjera maksimum 3 forsøk same dagen.

Medlemsskap i Hegg skyttarlag må vere registrert betalt i systemet før ein tek jegerprøven ellers går det som ikkje-medlem og jaktprøven kostar kr. 200,- Medlemsskap betalast til DFS sentralt som i år har sendt ut krav til kvar einskild medlem på E-post eller SMS.

Våpenforsikring

Fra nyttår får alle våre medlemmer våpenforsikring

Åtte våpen blir forsikret for kun kr 100 i året fra 1.1.2023. Alle våre medlemmer får dette automatisk som medlemsfordel. I tillegg kan skytterlagene fra nyttår få eksklusiv skytterlagsforsikring som er skreddersydd for skyteanlegg. 

Fra 1. januar 2023 er våpenet ditt forsikret mot uhell hele døgnet, verden rundt. Foto: Tom-Vegard Feltstykket/Norsk Skyttertidende.

Etter ønsker fra våre medlemmer har vi i lengere tid jobbet med en forsikringsordning som vil komme både medlemmer og skytterlag til gode. Norges Skytterstyre har nå vedtatt ordningen, som er i samarbeid med Söderberg & Partners (S&P). Gjennom dette samarbeidet er det Det frivillige Skyttervesen som eier kundeporteføljen, og vi blir således svært sterke på markedet for å fremforhandle gode forsikringer med følgende tre faktorer i fokus: Pris, vilkår og smidig skadeoppgjør. 

Den unike våpenforsikringen som alle medlemmer (de som er 18 år og eldre) i Skyttervesenet automatisk får, gjelder for inntil åtte våpen. Maksverdien pr våpen er på hele kr 30.000, og på kr 100.000 totalt ved én skade. Den dekker uhell og plutselige hendelser; døgnet rundt i hele verden. Egenandelen er på kun kr 1.000. Er du for eksempel uheldig og mister Sauer’n i bakken på feltrunden, eller faller med jaktvåpenet i skogen, dekkes skadene av forsikringen. Prisen for forsikringen er kun kr 100 pr år, og faktureres sammen med medlemskontingenten. Hvis du likevel ikke ønsker denne gullforsikringen må du reservere deg i forkant. Vi kommer innen kort tid tilbake til hvor du kan reservere deg mot våpenforsikringen. 

Fra 1.1.2023 vil vi også tilby egne skytterlagsforsikringer til alle våre skytterlag. Vi har brukt tilbakemeldinger fra dere for å utvikle spesielt gode vilkår, spesialtilpasset lagenes behov, blant annet skytterhus, standplassbygg og elektronisk målmateriell. Skytterlagene sikres svært gode dekninger, som gir trygghet for riktige forsikringer for sitt lag. De fleste vil spare penger i tillegg! 

Alle forsikringene vil gå gjennom «Skyttervesenet Forsikring», som òg vil få et eget forsikringskontor som blir etablert og driftet av S&P. Vi ser også på muligheter for at våre medlemmer kan kjøpe andre gode og rimelige forsikringer gjennom Skyttervesenet Forsikring, som for eksempel bil, hus, reise, innbo osv. Dette vil selvfølgelig bli helt frivillig.

Hvorfor starter vi Skyttervesenet Forsikring?
Først og fremst ønsker vi å tilby våre medlemmer og skytterlag det beste av forsikringer innenfor det særegne i vår organisasjon. Det vil også generere inntekter til Skyttervesenet. Økonomien vår blir stadig strammere, dette fordi vi må ha egne midler i tillegg til de vi får tildelt av Forsvarsdepartementet (FD) gjennom søknad hvert år. For å søke om midler av FD må vi ha konkrete prosjekter, og vi må i tillegg ha en viss andel egenkapital for å i det hele tatt få tilsagn på det vi søker om. Vi er derfor helt avhengig av andre inntekter for å kunne få i overkant av 30 millioner kroner av FD. Midlene vil komme alle i hele Det frivillige Skyttervesen til gode. De vil bli brukt for å avholde kurs og samlinger, Landsskytterstevnet, andre arrangementer, støtte til skyttersamlag osv.

Det frivillige Skyttervesens president, Kari Sofie Brøndbo Fiskum, synes den nye forsikringsordningen er meget god:
– Den sørger for at inntil åtte våpen er godt forsikret hvis uhellet er ute, og prisen er kun 100 kr i året. Flere har kanskje ikke egen forsikring på våpnene, men nå vil dette følge med i medlemskapet så fremt man ikke reserverer seg. Våpenforsikringen blir også en utmerket medlemsfordel som skytterlagene kan reklamere med for å skaffe nye medlemmer, og da tenker jeg spesielt på 30-skuddsskytterne våre. 

Vi mener at denne forsikringen vil være et positivt tilskudd for å dempe kostnader hos skytterne våre. Avtalen vil også sørge for at Det frivillige Skyttervesen får nye frie midler inn som skal brukes på å øke rekruttering og aktivitet i organisasjonen.

https://www.facebook.com/v2.3/plugins/share_button.php?app_id=270678021103893&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df1f317634d26e2%26domain%3Ddfs.no%26is_canvas%3Dfalse%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fdfs.no%252Ff594bce3b2ba0c%26relation%3Dparent.parent&container_width=0&href=https%3A%2F%2Fdfs.no%2Finfo%2Farticle%2Ffra-nyttaar-faar-alle-vaare-medlemmer-vaapenforsikring%3Ffbclid%3DIwAR2tkgUZglcOc8KXuBFxjoGZaEVg8m-N0jyIrz6mIwXB7P1cV0s_QYDFpRk&locale=en_US&sdk=joey&type=button_count

Medlemskontigent

Medlemskontingent for 2023 – Det frivillige Skyttervesen
Du har nå mottatt medlemskontingent for 2023 i det skytterlaget som er oppgitt i
SMS-en.
Medlemskortet ditt finner du ved å logge inn på Mitt-DFS. Der vil siste
innbetalingsdato være påført medlemskortet når innbetalingen er registrert i det sentrale
medlemssystemet.
På mittdfs.no kan du logge inn på Mitt-DFS med Skytter-ID (se oppe til høyre). Har du ikke
logget inn tidligere er passord=postnummer.
Formålsparagraf DFS:
§ 1-1: Det frivillige Skyttervesens formål er å fremme god våpenkultur og praktiske
skyteferdigheter, samt sikre tilgang til en desentralisert skytebanestruktur, til nytte for
Forsvaret og samfunnet for øvrig.
VÅPENFORSIKRING FOR ALLE
Det frivillige Skyttervesen har fremforhandlet en helt ny og unik forsikring for deg.
Forsikringen får du automatisk i medlemskapet for kun 100 kroner i året. Utrolig mye
forsikring for pengene!
• Markedets aller beste våpenforsikring til ekstremt lav pris: kun 100 kroner i året.
• Inntil 8 våpen er forsikret for alle plutselige og uforutsette skader.
• 30.000 kroner per våpen, maks 100.000 per skade.
• Våpnene du eier (inntil 8) er automatisk forsikret. Serienummeret trengs bare ved
skade.
• Egenandel ved skade: kun kr 1.000 per våpen.
• Forsikringen gjelder hele døgnet i hele verden (inntil 45 dager utenlands).
Disse våpentypene dekkes: Alle langvåpen, rifler og hagler, med optikk og lyddemper, som
etter norsk lov er tillatt til jakt, konkurranse eller baneskyting. Håndvåpen og helautomatiske
våpen dekkes ikke.
Les mer om Våpenforsikring For Alle her: www.skyttervesenetforsikring.no
Forsikringsbevis
For deg som betaler våpenforsikringen, finner du forsikringsbeviset ditt på min side i MittDFS: mittdfs.no/personalia/forsikringsbevis
Ønsker du ikke våpenforsikringen?
Hvis du ikke betaler, er du ikke forsikret. For å unngå purringer må du i tillegg reservere deg
på min side i Mitt-DFS: mittdfs.no/personalia/medlemskap
Får du ikke logget inn, eller trenger du hjelp til reservasjon? Ta kontakt med skytterlaget ditt.
Kontaktinformasjon finner du ved å søke opp skytterlaget her: skytebaneguide.no
NB! Forsikringen gjelder fra 1.1.2023 eller senere innmelding, forutsatt at kontingent og
forsikringspremie er betalt innen betalingsfristen. Ved utmelding, eller ved å ikke betale
kommende kontingenter og forsikringspremier, opphører samtidig våpenforsikringen fra
tidspunktet utmeldingen fant sted eller fra 31.12 det året du sist betalte både kontingent o

Årsmøte Hegg skyttarlag 2022

Årsmøte Hegg skyttarlag 2022.

Mandag 31. Oktober 2022 kl 19.00 Stad:Kommunehuset Steinklepp.

1. Godkjenning av innkalling.

2. Årsmelding.

3. Rekneskap.

4. Aktivitetar 2022/2023.

5. Bruk av midlar 2022/2023.

6. Innkomne saker.

7. Val.

Evt. saker må leverast leiar innan dagen før møtet.

Kaffi med noko attåt.

Velkomen til alle.

Hegg Skyttarlag.

Minniatyr skyting Høst 2022

Det vert treningskveldar på miniatyr bana desse datoane fram til Jul.

 • 7. Okt
 • 21 Okt
 • 4. Nov
 • 18 Nov.
 • 2. Des
 • 16. Des – Siste kveld før Jul

Dørene åpnar Kl. 18:00, og me held opent til Kl. 20:00. Påmelding bør være gjort til Kl. 19:00. Om det vert mykje venting, held me ope til alle har fått skutt, eller kl 21:30 seinast.

Jegertreningar 2022

Det er tid for jegertreningar igjen og i år blir det tilbakers til gamle regler med 30 treningsskudd og prøve.

Datoane for jegertreningane blir:

Torsdag 14.juli kl.18:00
Søndag 17.juli kl.13:00
Søndag 24. Juli kl.13:00
Torsdag 4 August kl18:00
Søndag 7 August kl13:00
Torsdag 11 August kl18:00

Påmelding innan kl.19 på torsdag og kl.14 på søndagar.
Prisar:15 stk treningsskot 50kr
Jegerprøven og nokre treningsskot kr150,-
Medlemskort kr 100,- (50kr for barn t.o.m junior)
Alle treningsskot (heilmantel) kr 10,-pr skot (200kr for 20 og 500kr for 50)
Blyspiss alle typar kr.30,-pr skot (600kr for 20)

Jegerprøven skal takast med blyspiss og det er høve til og gjera maksimun 3 forsøk pr.dag.
Betaling er med vipps og kontanter.

Jegerutvalet.