Jegerprøve 2021

05 Mai 2021

Kravene til skyteprøven for storviltjegere er nå bestemt. Her er reglene som gjelder i 2021.

Tekst og foto: Tom-Vegard Feltstykket

Til fjorårets jakt fikk storviltjegere fritak for kravet om skyteprøve. Dette på grunn av vanskeligheter med å gjennomføre prøven med gjeldende smittevernrestriksjoner. Miljødirektoratet varslet tidligere i år at de ikke tok sikte på å videreføre dette fritaket i inneværende jaktår.

Imidlertid blir det ikke helt som normalår heller for 2021/2022-jaktsesongen. På grunn av smittevernrestriksjoner vil det i 2021/2022 kun være krav om å ta siste del av skyteprøven for storviltjegere med 5 skudd mot dyrefigur.

Vil frigjøre kapasitet

Skyteprøven består i utgangspunktet av en del med 30 obligatoriske skudd og en del med 5 skudd mot dyrefigur. Miljødirektoratet har nå avgjort at i jaktåret 2021/2022 vil det kun bli krav om at siste del gjennomføres.

– Med regjeringens plan for gradvis gjenåpning av samfunnet vil det fortsatt være nasjonale og lokale smitteverntiltak i perioden skyteprøven skal gjennomføres. Vår vurdering er at en begrenset skyteprøve vil frigjøre kapasitet på skytebanene og være den beste løsningen for å sikre at jegere får kontrollert våpen og ammunisjon før jakta, samt at vi sikrer nødvendige skyteferdigheter, uttaler Miljødirektoratet.

Fritaket fra kravet om 30 obligatoriske skudd reduserer behovet for oppmøte på skytebanene, da det ikke vil være pålagt å møte på skytebanen to ganger for å gjennomføre skyteprøven.

– Miljødirektoratet har hatt dialog med skyteprøvearrangørene DFS og NJFF, og mener det vil være mulig å avlegge den reduserte skyteprøven for alle.

Sølvmerke i elgskyting og bestått skyteprøve for bjørnejegere godkjennes som skyteprøve og disse er også fritatt kravet om 30 obligatoriske skudd.

Viktig

Ettersom mange storviltjegere ikke har avlagt skyteprøven siden 2019 har det vært viktig for Miljødirektoratet å finne en løsning for inneværende jaktår.

– Med den situasjonen vi er i mener vi gjennomføring av siste del av skyteprøven er den beste måten å ivareta hensynet til sikkerhet og dyrevelferd i storviltjakta. Selv om det gis fritak for 30 obligatoriske skudd i selve skyteprøven, oppfordrer vi jegere til å besøke skytebanene og trene der dette er mulig, sier direktoratet.

For å spre besøket på banene over tid, oppfordres arrangørene til å starte skytingen så snart dette er mulig innenfor gjeldende smitteverntiltak

Førebels info vedr. jaktprøve 2021

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdfsgrasrot.no%2Fnorsk-skyttertidende%2Farticle%2Fskyteproeven-som-normalt%3Ffbclid%3DIwAR0Oc_C5emBTDROGceiJ8st8wtZ5Fdw3NXuzFvNgxxrpOchMcT4ni3JT_m4&h=AT3g7YNS_8ab6MECwsEgfYdAZRXKcCK-HVQw-_v5HKJmCiQ_rLha59ChigsdYXhbxR9FjBlPYlECD3RPiZN_bXwUkbYgirYNphC0q55VszT48uQs8RGDWNR2tOPMkzTHc_46&tn=%2CmH-R&c[0]=AT0p_5650-bsFp4-5B6pli2a-r5YfYH-AZtWQQq3wY-IezmF_kO52foe_X6NrYqZZJiNM52-qLugERSfA5nP3VBvsfdL0awtZ77qMPJOSSzHPIXhcC0i3XjDdMmX5QKGiSIzDNUuR-pz9Ox5oqXxtpXgJ1jcq2YyHsQg8J-QESxwFElEU4YLiB5vhVL_LM3Y-61bGVbp

INFO FRÅ STYRET

På tide med litt info frå styret.


Det har vore valg til nytt styre i laget, då Siv Tufte, kasserar i mange år, og Kjell Rune Humborstad, sa få seg attval.

Takk til begge for innsatsen!!!

Valnemda har jobba hardt for å få kandidatar som sa ja til å sitje i styret. Nils Arild Neshagen og Dag Lennart Anderson vart valgt til nye styremedlemar- Velkomen til dei.


Etter konstituerande møte vart det nye styret slik:


Olav Tiemann Hegg, leiar og kasserarfunksjon

Ole Andre Voldum, nestleiar

Nils Arild Neshagen, ungdomsutvalg

Berit Brøyn, leiar jegerutvalg

Vegard Dalland, medlem jegerutvalget

Dag Lennart Anderson, styremedlem

Vara:Gard Guttulsrød og Knut Horvath Maristuen


Ei flott nyheit er at me har fått midlar hjå Oskar Brugrand AS.Dette er ein del av midlar som dei fordelte på lag og organisasjonar i kommunen, som kjem dei unge tilgode.

Me søkte om midlar til skiveheis til dei tre skivene våre, og kompleterte dei med ein ny type kulefangarar, som hindrar at støv og forureing kjem ut i rommet. Midlane dekker dette i sin heilheit. TAKK!!!


Etter ei lang stund utan aktivitet, tenkjer me, etter jul, å prøve oss med med skyteskule og treningskveldar på miniatyrbana. (Alt med forbehold om reglar mht Covid 19)Vert kunngjort seinare.

Leiar

Årsmelding Hegg skyttarlag 2020.

Styret: Olav Tiemann Hegg, (leiar), Ole Andre Voldum, (nestleiar), Siv Tufte, (kasserar), Kjell Rune Humborstad, (ungdomsutvalg), Berit Brøyn,(leiar jegerutvalg), Vegard Dalland,( jegerutvalg).

Vara: Knut Maristuen og Gard Guttulsrød.

Revisorar: Ole Magne Skårheim og Dagfinn Tufte.

Det er halde to styremøte, samt ein del dialog via lukka datagruppe.

Året byrja på vanleg vis med miniatyrskyting og skyteskule…. men etterkvart vart det hjå oss, som i resten av riket, stengt for aktivitet. Me avvikla jegertrening i Kanan i hht. FHI sine retningslinjer.
Pga. at det var kun nye jegerar som måtte ta jaktprøve og treningar, vart det noko redusert deltaking.

Det vart avvikla Samlagsstemne i baneskyting i Aurland. Me hadde tre delakarar med, og Sara-Sofie klinka til, og vart samlagsmeister i kl ER.
Ho vart og samlagsmester i skogsløp med skyting på Hafslo dagen etter. Dette er eit stemne som laget hjelper til med å arrangere, saman med Hafslo skyttarlag, og stemna blir arr. på Hafslo. Fleire av oss deltokog på Hallingstemnene.

Hegg skyttarlag hadde og eit medlem som deltok på det alternative arr. for LS, nemleg mestermøte i Oslo. Der var det ca 50 skyttarar i landet som var førehandsutplukka til å konkurrere om mestertittel.
Jon-Hermann gjennomførte på ein god måte. Han skaut for Hegg skyttarlag, men var utplukka fordi han er på landslaget rifle NSF.

Som ein kan sjå vidare, er medlemstalet for betalande medlemar, lågare i år. Dette skuldast sjølvsagt at me har mange jegerar som betalar kontigent når dei skyt jegertreningane. Dette vil nok normalisere seg når tida er inne for å opne opp for arrangering og me kjem tilbake til det normale.

Laget har pr oktober 21 medlemmar.

Olav Tiemann Hegg
Leiar.

Årsmøte Hegg skyttarlag 2020.

Årsmøte Hegg skyttarlag 2020.Torsdag 22 oktober 2020 kl 19.00

Stad: Kommunehuset Steinklepp.

1. Godkjenning av innkalling.

2. Årsmelding.

3. Rekneskap.

4. Aktivitetar 2020/2021.

5. Bruk av midlar 2020/2021.

6. Gjennomgang av rutinar, og fordeling av ansvarsområder for styret.

7. Innkomne saker.

8. Val.

Evt. saker må leverast leiar innan dagen før møtet.

Kaffi og twist.

Velkomen til alle.

Hegg Skyttarlag.

Me treng nye styremedlemmer

Hegg Skyttarlag ser etter deg som vil bidra til skyttarlaget for både unge og voksne. I forbindelse med at fleire no gjer seg i styret søker valnemda nye styremedlemmer. Ønsker du å bidra eller kjenner noken som brenn for skytesporten, ta kontakt med Valnemda v/Gard Egil på 48497580/Nils på 95967663 eller send oss ei melding på Facebook. Skyttarlaget er avhengig av frivillighet så me håper at det er noken der ute som vil være med å bidra! Da me planlegg årsmøte mot slutten av måneden håper me at noken kan melde seg innen 15/10.